Author: .Ngưn.

Mình là Kim Ngân, một người viết thích vẽ.